A Corner Stone:

Building Education and Teacher Education Systems in Times of Crises and Changes

מועדים:

יום ג', 30/06/2020, בשעות 16:00 - 21:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

הפנדמיה של הקורונה מעוררת שאלות שהן גלובליות, חוצות גבולות, מדינות, חברות ותרבויות. ומאפשרות דיון גלובלי ולמידה הדדית. השאלות עוסקות במוכנות שלנו להתמודד עם הקשיים והתופעות שנוצרו, בנזקים ובתועלות שנצפו, בלקחים המידיים שיש להסיק מתקופה זו על מנת להיערך לקטסטרופות עתידיות, בבירור כיוונים בהם היינו מצפים להמשכיות של מה שהחל או התחזק בתקופה זו, ועוד. ביום הלמידה ננסה ללמוד איש מרעהו, ממערכת למערכת, מפרקטיקה למחקר ולהיפך, ולחוש את הערבות ההדדית שלנו למערכות שאנו אמונים עליהם.