חוזים וחובת המכרזים

מוסדות להשכלה גבוהה - חברים ותומכי מכרז

מועדים:

יום חמישי, 9 בינואר 2020

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים:

ירון ברדה

מטרת ההשתלמות
הקניית ידע משפטי מעשי בתחום דיני המכרזים למוסדות השכלה גבוהה, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים החדשות – תיקון 19, וכן תיקוני חקיקה עדכניים.

השיטה: הרצאות פרונטליות מלוות בפסיקה עקרונית ומדגימה, ותרגול על בסיס אירועים היפותטיים.

נושאי ההשתלמות

הבסיס החוזי והמנהלי של דיני המכרזים

 • חובת המכרזים והקשרה לדיני החוזים
 • המכניזם החוזי – מושגי יסוד
 • חובת המכרז במוסדות להשכלה גבוהה ותכליותיה
 • תורת “ההתנהגות המנהלית” והביקורת השיפוטית עליה
 • מוסד להשכלה גבוהה כגוף דו-מהותי
 • חוקיות המנהל במכרזים
 • איסור שיקולים זרים
 • איסור אי שוויון והפליה
 • אי סבירות לעומת אי סבירות קיצונית
 • כללי הצדק הטבעי וחלותם בדיני מכרזים
 • סוגי מכרזים: פומבי, סגור, “מעין מכרז” (“סבב הצעות ופנייה תחרותית”)
 • מכרזים מכוונים וטכניקות מכרז
 • מכרז מסגרת ומהותו

תנאי הסף במכרז

 • תנאי הסף לעומת התנאים הכלליים
 • שיקולים לגיטימיים ובלתי לגיטימיים בקביעת תנאי הסף (“שמירה נכונה על אינטרסים”).
 • האם ייתכנו תנאים שאינם תנאי סף במכרז?
 • “האומדן”: קנה המידה העובדתי וסבירותו
 • טבלאות שקלול ונפקותן המשפטית – חובת פרסום וחלות

פטורים ממכרז

 • פטור קלאסי לעומת טכניקות של “מעין מכרז”
 • דיון בפטורים כלליים וייחודים למוסדות להשכלה גבוהה, ובכלל זה “תשומות השכלה גבוהה”
 • מה נחשב “תשומות” מחקר ומה לא?
 • פטור על פי סעיף 3 (1) בתקנות: 100,000 ₪, 300,000 ₪ וכו’
 • ספק יחיד – מתי אפשר ואיך מתקשרים?
 • התקשרות המשך והרחבת התקשרות
 • פנייה תחרותית על פי סעיף 9
 • תקיפת מכרז – משתתף אפשרי לעומת מציע בפועל – עילות מנהליות ונזיקיות
 • עתירה מנהלית ותובענה מנהלית – פיצויים בגין ליקויים בניהול מכרז
 • אחריות אישית של חברי ועדת המכרזים – “עידן השקיפות”

זמנים: יום חמישי, 09/01/2020

שכר הלימוד: 300 ש”ח

היקף שעות: 6 שעות אקדמיות

מיקום: מכון מופ”ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, ת”א

על המרצה:
עו”ד ירון ברדה – עו”ד ומרצה למשפט עסקי ומנהלי יותר מעשרים שנה; מנחה בתחום דיני המכרזים על פי תוכנית ודרישות החשכ”ל;
בעל ניסיון רב מאוד בייעוץ, בעריכה ובהדרכה בנושא דיני המכרזים לאחר הרפורמה.