היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקר איכותני-פרשני במרבית מסורות המחקר הכלולות בו (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד), ותדון בשאלות אלה: מה הוא נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר השונות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מה הוא הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מה הם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני, ומה הן השיטות המרכזיות לאיסוף נתונים איכותניים? מה הם העקרונות של ניתוח איכותני, ומה הן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מה הם ההיבטים האתיים הייחודיים למחקרים איכותניים? מה הוא מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים בעריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית במסורות השונות
  • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות
  • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני ולהוציאו לפועל
  • הבנת העקרונות המנחים והכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים
  • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים, ואופני ההתמודדות עימן
  • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים

*הסדנה מיועדת לבעלות/י ידע בסיסי בעקרונות המחקר האיכותני ו/או למשתתפים בסדנה מבוא למחקר איכותני