מודל החממות בשלב הכניסה להוראה

מרצים / מנחים:

דליה עמנואלחיה קפלן

הקדמה

הסדנה מתמקדת בהכשרה של מנחים ואנשי צוות להובלת חממות למתמחים ולמורים חדשים. מודל החממות פועל בישראל זה שנים אחדות ומלווה על ידי האגף להתמחות וכניסה להוראה, בשיתוף מכון מופ"ת והמוסדות האקדמיים להכשרת מורים. המודל פותח במסגרת המאמץ הכולל ליצירת מודלים שיקדמו קליטה רצויה של מתמחים ומורים חדשים במערכת החינוכית, שיפור של איכות ההוראה והתמדה של המורים האיכותיים בהוראה.

דגם החממות נשען על גישות קליניות-שיתופיות המקדמות את ההתנסות והליווי של המורים החדשים בקרבה רבה ככל האפשר להקשר האקולוגי שהם פועלים בו. החממות מזמנות תנאים תומכים להעמקת תהליכי השמה, השתלבות, הנחיה ועידוד יוזמות של מתמחים ומורים חדשים בכיתות ובמערכות החינוכיות.

במהלך השנים נבנו דגמים שונים של חממות, ובהם חממות יישוביות, חממות בית-ספריות וחממות בין-מוסדיות. החל בתשע"ז מופעל מודל החממות גם במסגרת פרויקט PROTEACH, פרויקט משותף עם האיחוד האירופי ותוכנית ארסמוס+. במסגרת הפרויקט נבנה מודל ייחודי של חממות MIT (Multiple-player Induction Teams), המדגישות את שותפות הגורמים המוסדיים, האקדמיים, המחוזיים הרשותיים ודרגי המטה בקידום תנאים מיטביים לקליטה של מתמחים ומורים חדשים. המורים משתלבים בקהילות למידה בבית הספר, שמובלות בשותפות על ידי המוסד האקדמי וצוות בית הספר. חממות אלה נותנות ביטוי לקולם של המורים החדשים וכן לנכסים הייחודים שהם מביאים עימם אל ההוראה והחינוך.

הסדנה המוצעת תשמש מסגרת להרחבת הידע והמיומנויות של מנחי חממות ובעלי תפקידים שונים, להובלת קהילות למידה חדשניות ומקצועיות ברוח קלינית-שיתופית.

מטרות הסדנה

 • היכרות עם גישות תיאורטיות ומושגיות המצויות בבסיס רעיון החממות לקידום מורים בראשית הדרך.
 • פיתוח הידע והעקרונות לפיתוח תפיסות שותפות בין-ארגוניות, לתמיכה ולקידום מתמחים ומורים חדשים בראייה המקדמת אחריות ובעלות של השותפים, לשילוב ולהתמדה של מורים איכותיים במסגרות החינוך.
 • היכרות עם דגמים שונים של חממות ושל הרציונל העומד ביסודן, תוך כדי העמקה בעקרונות ההפעלה של חממות כקהילות למידה ויזמות חדשניות, בחתכי גיל שונים ובמסגרות תרבותיות מגוונות.
 • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות של מנחי החממות בקידום קהילות למידה, תוך כדי התייחסות לציוני דרך בצמיחתן של קהילות ובביסוס עמידותן.
 • פיתוח יוזמות ורעיונות יצירתיים המקדמים את מעורבות המנחים בעידוד המתמחים והמורים החדשים להטביע חותם על המערכת החינוכית.
 • ניתוח והערכת האתגרים והקשיים הנלווים לפיתוח חממות, וביסוס דרכי התמודדות מותאמות ויעילות לחיזוק עמידותן כמסגרות משמעותיות לצמיחה מקצועית.
 • קידום תהליכי משוב והערכה וזיקתם לפיתוח ביצועי מתמחים ומורים חדשים בחממות, ולמקומם של המעריכים ונותני המשוב בארגון החינוכי.

נושאי הסדנה

הערה: סדר היום במפגשים ייקבע גם בהתאם לצרכים ולבקשות של המשתתפים.

 • מהן מטרות החממה, ומהי דמות המורה שאנו רוצים לקדם באמצעותה (חשיבה אסטרטגית)?
 • שותפות בין-ארגונית וחשיבותה לפיתוח חממות למורים חדשים.
 • תפיסות תיאורטיות שמלוות דגמי חממה קיימים: תיאוריית ההכוונה העצמית (הכוונה עצמית, מוטיבציה אוטונומית, צרכים פסיכולוגיים בסיסיים), תהליכי קריירה, הבניית זהות ואקספלורציה, מצפן פנימי (הצורך באוטונומיה), השקעה אג'נטית ומיצוב.
 • הבניית תפיסת תפקיד וזהות תפקידית בחממה: מתמחים, מורים חדשים, חונכים ובעלי תפקידים.
 • היכרות עם דגמים שונים של חממות ושל הרציונל העומד ביסודם.
 • עמיתות מכללה-בית ספר או יישוב, יצירת שותפויות, ניהול קונפליקטים.
 • קהילות למידה, דגמי קהילות, תרבות ארגונית והקשר של הקהילה לתרבות הארגונית ולתרבות של האוכלוסייה המקומית: ציוני דרך בפיתוח קהילות למידה ביחס למצבי שבירות, פגיעות ועמידות.
 • יזמות ויצירתיות בחממות; מה אפשר ללמוד ממורים חדשים בחממות?
 • תהליכים אתיים-מוסריים בחממות: ניתוח ספרות מקרים.
 • כיצד לתת מענה לצרכים מיוחדים בחממות? אוכלוסיות שונות וחדר מורים הטרוגני.
 • סוגות שיח בחממה ופיתוח דיאלוג תומך צרכים.
 • תהליכי הערכה בחממות, כלי הערכה, תוצרי חקרי מקרה בחממות קיימות.

מבנה הסדנה

הקבוצה תיפגש בימי רביעי בשעות 14:00–18:00 (5 שעות אקדמיות), בסך הכול 60 שעות השתלמות. המפגשים יכללו הרצאות תיאורטיות, סדנאות התנסותיות, ביקורים בחממות, פאנל של דמויות שונות הקשורות לחממות, סימולציות ודרכי עבודה שיאפשרו העמקה בהקשר התיאורטי והפרקטי-יישומי של מודל החממות.

קהל היעד

ראשי יחידות לכניסה להוראה, מנחים מהמכללה ומבתי הספר המובילים חממות בפועל או עתידים להוביל חממות בחסות המוסדות האקדמיים, אנשי סגל מהמכללה, רכזים/מתאמים בית-ספריים, מורים מובילים בבתי ספר, נציגי רשויות באגפי הגיל המעוניינים להקים חממות וליישם את דגמיהם בבית ספרם או ביישובם.

דרישות הקורס

 • השתתפות סדירה ופעילה במפגשים.
 • כתיבת תלקיט שקשור לליווי חממה קיימת (כחבר ביקורתי), או הקמה והובלה של חממה חדשה, או כתיבת תוכנית להקמת חממה חדשה. הכתיבה תכלול התייחסות להיבטים שונים: גישה תיאורטית, רציונל, מטרות, ניתוח התהליך שהתקיים, אבני דרך בחממה, מתודות שנעשה בהן שימוש, תוצרי תהליך הערכה וכו'.

מחיר: 1500 שח  יינתן סבסוד על הסדנה מטעם האגף לכניסה להוראה במשרד החינוך- פרטים בהמשך.

היקף: 60 שעות אקדמיות. ימי  רביעי בין השעות 14.00 עד 18.00

מועדים: 24.10.2018; 28.11.2018; 18.12.2018; 30.1.2019 – סיור בחממה במרכז (8 שעות); 13.2.2019 – סיור בחממה בדרום (8 שעות); 27.3.2019; 10.4.2019 (ייתכן שיועבר ליום למידה בכנס הארצי לכניסה להוראה ב-11.4.2019; 29.5.2019; 12.6.2019 – יום למידה ארוך במופ"ת לסיום השנה (8 שעות); 6 שעות מקוון (בשני מפגשים)

על המנחים

ד"ר חיה קפלן – מרצה בכירה, ראש משאבי צמיחה, יחידה ניסויית לכניסה להוראה, וראש המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי.

ד"ר דליה עמנואל – מרצה בכירה, ראש התוכנית לתואר שני בת"ל והערכה; הקימה במכללתה את יחידת "פורשים כנף" לקידום מורים בראשית הדרך במכללה האקדמית בית ברל.