מדיניות הפרטיות

מכון מופ"ת מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר [___מכון מופ"ת_____] (להלן – האתר), מבית מכון מופ"ת בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (להלן – מופ"ת).

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.

 1. רישום לשירותים
  חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.
 2. מאגר המידע
  הפרטים שימסרו על-ידך מרצונך החופשי בעת ההרשמה לשירותים באתרים, ישמרו במאגר המידע של מכון מופ"ת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
 3. השימוש במידע
  בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודותיך כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך, וכן מידע על בסיס העמודים שבהם צפית, החומרים בהם עיינת ועוד. מכון מופ"ת רשאי לעשות שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
  1. על מנת לספק לך את השירותים והתכנים המוצעים באתר על פי בקשתך.
  2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מכון מופ"ת לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
  3. מכון מופ"ת רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו תפרסם ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים מתחום החינוך. באם  אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור או אם ברצונך להימחק ממאגר המידע של  מכון מופ"ת, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך כאמור באמצעות הודעה ל- yoav@macam.ac.il, או כפי שיצוין בהודעה שתקבל. מכון מופ"ת לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
  4. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
  5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
 1. מסירת מידע לצד שלישי    
  מכון מופ"ת לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;
  2. עת שתרכוש מוצרים ושירותים האמצעות האתר וחשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה הועבר. מכון מופ"ת מתחייב שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך לאף גורם מלבד חברת האשראי;
  3. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, יהיה מכון  מופ"ת רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
  4. אם יתקבל בידי מכון מופ"ת צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  5. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מכון מופ"ת;
  6. בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  7. אם מכון מופ"ת יארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שמכון מופ"ת יתמזג עם גוף אחר או ימזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכול באופן מלא או חלקי – הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע שנאגר אודותיך באתר, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של האתר;
  8. בנוסף,  מכון מופ"ת נעזר בחברות שונות המספקות לו ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והנהלת האתר רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.
 2. אבטחת מידע   
  מכון מופ"ת מיישם  באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מכון מופ"ת אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מכון מופ"ת לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. Cookies
  האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין  טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. עם זאת, זכור שנטרול עוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 4. שינויים במדיניות הפרטיות
  מכון מופ"ת רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי.בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל: info@macam.ac.il.