תנאים והתניות

ביטול עסקאות לרכישת מוצרים או שירותים בחנות המקוונת

כל הרוכש מוצר בחנות המקוונת של מכון מופ"ת רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולהוראות תקנון זה. לנוחותכם, להלן כללי הביטול בתמצית:

1. ברכישת מוצר

א. משמעות המונח "מוצר" בסעיף זה היא כל אחד מאלה – ספר ו/או חוברת ו/או תקליטור ו/או תוכנה ו/או כל נכס שאינו "שירות" כהגדרתו בפרק זה.

ב. ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר שבהם.

ג. ביטול עסקה לרכישת מוצר ייעשה באמצעות דוא"ל, לכתובת books@macam.ac.il

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי-התאמה כמשמעות המונחים בהוראות חוק המכר, תשכ"ח-1968 – במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, או אי-התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת הנכס במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי-התאמה"), יחזיר מכון מופ"ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את יתרת החיוב וימסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב. כמו כן, לא ייגבו דמי ביטול כלשהם.

ה. במקרה של אי-אספקת המוצר, ככל שבדיעבד תקבל את המוצר שזוכית עליו בשל איחור במשלוח, באחריותך ליידע את מכון מופ"ת בטל' 03-6901428  או בדוא"ל books@macam.ac.il

ו.  ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש בחנות המקוונת באחד או ביותר מהאמצעים שלהלן:

(1) הודעה בכתב לדוא"ל books@macam.ac.il

(2) שיחה או הודעה קולית במספר טלפון 03-6901428

(3) הודעה בכתב לפקס שמספרו 03-6901481

(4) מכתב רשום לכתובת: ההוצאה לאור, מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402

(5) הודעה במשרד ההוצאה לאור: מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402. ניתן להגיע אישית בימים א-ה, בשעות 08:00-15:00.

(6) באתר מופ"ת בדף הצור קשר https://mofet.macam.ac.il/contact

ז. ביטול עסקה קשישים עולים ואנשים עם מוגבלויות: צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק שמלאו לו לפחות 65 שנים או עולה חדש שטרם חלפו 5 שנים ממועד שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד הקליטה, רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בחנות המקוונת בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר שבהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ח. עסקה שנחתמה במשרדי המכון, לרבות עסקה שהצרכן הגיע באופן אישי לשלם את תמורתה במשרדי המכון, תיחשב כעסקה פרונטלית. במקרה של ביטול העסקה, יחולו הכללים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן.

2. ברכישת שירות

כל הרוכש שירות בחנות המקוונת של מכון מופ"ת רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולהוראות תקנון זה. לנוחותכם, להלן כללי הביטול בתמצית:

א. משמעות המונח "שירות" בסעיף זה היא כל אחד מאלה: יום עיון ו/או כנס ו/או התמחות ו/או סמינר מקוון ו/או סדנת יום ו/או סדנה קצרה (עד 3 מפגשים) ו/או סדנה (מעל 3 מפגשים) וכן כל פעילות שהיא.

ב. ניתן לבטל עסקה לרכישת שירות בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר שבהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים – שאינם ימי מנוחה – קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. לפרטים נוספים על ביטול עסקה לרכישת שירות, נא ראו בטבלה להלן, המפרטת את מדיניות הביטול לפי סוגי השירותים.

ג. תוצאות הביטול עקב פגם או אי-התאמה כמשמעות המונחים בהוראות חוק המכר, תשכ"ח-1968 – במקרה של ביטול עקב אי-התאמה בין השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע לשירות, או עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), יחזיר מכון מופ"ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את יתרת החיוב וימסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב. כמו כן, לא ייגבו דמי ביטול כלשהם.

ה. מובהר כי קיום השירותים כהגדרתם בסעיף זה מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

ו. ניתן לבטל עסקה לרכישת שירות שנרכש בחנות המקוונת באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

(1) הודעה בכתב לדוא"ל mlomdim@macam.ac.il

(2) שיחה או הודעה קולית במספר טלפון 03-6901426/01

(3) הודעה בכתב לפקס שמספרו 03-6901481

(4) מכתב רשום לכתובת: מינהל לומדים, מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402

(5) הודעה במשרד מינהל לומדים: מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402. ניתן להגיע אישית בשעות 08:00-14:00.

(6) באתר החנות המקוונת https://mofet.macam.ac.il/contact

ז. ביטול עסקה קשישים עולים ואנשים עם מוגבלויות: צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק שמלאו לו לפחות 65 שנים או עולה חדש שטרם חלפו 5 שנים ממועד שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד הקליטה, רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בחנות המקוונת בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר שבהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ח. עסקה שנחתמה במשרדי המכון, לרבות עסקה שהצרכן הגיע באופן אישי לשלם את תמורתה במשרדי המכון, תיחשב כעסקה פרונטלית. במקרה של ביטול העסקה, יחולו הכללים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן.

3. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי-התאמה

א. עסקה לרכישת מוצר: בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי-התאמה, בגין טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ב. עסקה לרכישת שירות: במקרה של ביטול שלא עקב פגם בשירות או אי-התאמה, הנך רשאי לבטל את השתתפותך בהתאם ללוחות הזמנים הנקובים בטבלה המצ"ב.

הרשמה ותשלום

 • תהליך ההרשמה כולל מילוי פרטים אישיים בטופס ההרשמה והסדרת תשלום שכר הלימוד (אמצעי תשלום).
 • תלמיד שלא יסדיר את התשלום לפני פתיחת הפעילות לא יורשה להשתתף בה.
 • ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
 • פתיחת סדנה מותנית במספר המשתתפים.

ניתן לשלם באחת מהדרכים האלה

 • תשלום מקוון: דרך אתר האינטרנט של מכון מופ"ת באמצעות כרטיס אשראי.
 • עסקת אשראי טלפונית.
 • משלוח המחאה בדואר, לכתובת: מינהל לומדים, מכון מופ"ת, ת"ד 48538 תל-אביב, מיקוד 6148402.
 • משלוח מכתב התחייבות של המוסד המעסיק לכיסוי שכר הלימוד (פקס 03-6901481, או דוא"ל mlomdim@macam.ac.il).
 • מזומן – במסירה אישית במשרדי מינהל לומדים מכון מופ"ת (קומה שלישית) בימים א-ה, בשעות 08:00-14:00.
 • העברה בנקאית: בנק מזרחי טפחות (20), סניף טרפון 476, חשבון ע"ש מכון מופ"ת 444848.

ההרשמה תאושר רק בתום התהליך (מילוי טופס רישום והסדרת אמצעי תשלום).

שינויים וביטולים ברישום – הוראות כלליות

 • בקשות לשינוי ברישום או לביטול השתתפות בפעילות יוגשו למינהל לומדים בהתאם לכללים שפורטו לעיל.
 • המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי הוא מועד קבלת הבקשה במשרדי מכון מופ"ת. במקרה של בקשה לביטול בעקבות אירוע לא צפוי יש להמציא מסמכים בהתאם.
 • בעסקה פרונטלית החזר כספי יבוצע עד 7 ימי עסקים ממועד ביטול הרישום לשירות או ממועד ביטול העסקה לרכישת מוצר.
 • בעסקה בחנות המקוונת החזר כספי יבוצע עד 14 ימים ממועד ביטול הרישום או ממועד ביטול העסקה לרכישת מוצר.
 • מינהל לומדים יודיע לתלמיד באמצעות דוא"ל או טלפון על קליטת הבקשה להחלפה/דחייה/ביטול והחזר כספי (במידת הצורך) מייד עם קבלתה. בסיום הטיפול יישלח לתלמיד מכתב עם כל פרטי ההחלטה.
 • דחייה או החלפת פעילות אינן מזכות בהחזרת דמי רישום או בתשלום עבור הפעילות. מינהל לומדים ידאג לזיכוי הנרשם או לגבייה ממנו במקרה של החלפת פעילות שעלותה שונה.
 • דחייה או החלפת פעילות בפעם השנייה תחייב אישור של ועדת חריגים.
 • ההחזר הכספי על שינויים וביטולים אלו יבוצע בהתאם לטבלה המצורפת. ככלל, השבת תמורה תיעשה בהמחאה או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הצרכן, למעט במקרים שבהם התשלום בוצע במזומן, אז תושב התמורה בהמחאה במזומן.

 

סוג השירות מועד קבלת בקשת הביטול החזר
ימי עיון עד 24 שעות לפני מועד יום העיון החזר בשיעור 90% ממחיר הפעילות
פחות מ-24 שעות לפני מועד יום העיון אין החזר
כנסים מדיניות הביטול תפורסם באתר האינטרנט של הכנס גובה ההחזר יהיה בהתאם למדיניות שתפורסם באתר האינטרנט של הכנס
התמחות/סמינר מקוון עד 24 שעות לפני פתיחת שנת הלימודים החזר מלא, בניכוי דמי טיפול בסך 100 ₪
עד המפגש הרביעי כולל

החזר בגובה 70% מעלות הפעילות, ובניכוי דמי טיפול בסך 100 ₪

מתום השיעור הרביעי אין החזר
סדנה עד מועד המפגש הראשון, כולל החזר מלא בניכוי דמי טיפול בגובה 100 ₪

מחיר הסדנה נמוך מ-100 ₪ לא יינתן החזר

החל ממועד המפגש השני החזר מלא בניכוי ערכם היחסי של שני מפגשים, וכן בניכוי דמי טיפול בגובה 100 ₪
החל ממועד המפגש השלישי ועד בכלל אין החזר
סדנת יום

עד שבוע לפני מועד הסדנה החזר בשיעור 90% ממחיר הפעילות
פחות משבוע ממועד הסדנה אין החזר
סדנה קצרה (עד שלושה מפגשים) עד מועד המפגש הראשון, כולל דמי טיפול בגובה 100 ₪
לאחר מועד המפגש הראשון 50% ממחיר הסדנה
החל ממועד המפגש השני אין החזר

מכון מופ"ת שומר לעצמו את הזכות לבטל פעילות מכל סיבה שהיא, דוגמת מגבלות על התקהלות מכוח צווים, תקנות, חוקים או הנחיות רשויות או משרדי ממשלה; מצב ביטחוני; מיעוט נרשמים וכיוצא בכך.

במקרה של ביטול פעילות ביוזמת מכון מופ"ת, דמי הרישום והתשלום עבור הפעילות יוחזרו במלואם.

מדיניות משלוחים של מכון מופ"ת

משלוחים בארץ 

הכנת הזמנות למשלוח אורכת על פי רוב 1-4 ימי עסקים (ימים א-ה, בשעות 09:00-15:00) וזמן רב יותר בחופשות, בחודש הספר העברי ובתקופת מבצעים גדולים.

למכון מופ"ת אין שליטה על משך הזמן מרגע מסירת החבילה לדואר ועד להגעתה אל הלקוח. מילוי כתובת מדויקת, לרבות מיקוד ומספרי טלפון קבוע ונייד, מסייעים במסירה מהירה של החבילה.

במקומות אשר אינם נכללים בקטגוריה של יישובים גדולים או מרכז הארץ, הגעת המשלוח עלולה להימשך זמן רב יותר, בהתאם למיקום ולזמני העבודה של הדואר.

מכון מופ"ת איננו מתחייב על זמן הגעה מסוים ועל מהירות הטיפול בדואר ישראל. אנו עושים את מרב המאמצים להכין את ההזמנות בהקדם האפשרי ולהעבירן לדואר ישראל – הגוף האחראי לביצוע המשלוחים.

משלוח לחו"ל 

אתר זה שולח ספרים רק בתחומי מדינת ישראל. להזמנות עבור כתובות בחו"ל יש להתקשר למספר 03-6901428.

איסוף עצמי 

ניתן להגיע לאסוף את הספרים ממכון מופ"ת בימים א-ה בשעות 08:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון שמספרו 03-6901428 השירות אינו כרוך בתשלום.